יום ש', ז’ באלול תשע”ח
    דף הבית  |  אודות  |  נושאי תפקידים  |  חדשות  |  תזונה ותרבות ספורט  |  קבוצות  |  לו"ז ונהלים  |  גלריה  |  מגזין  |  ביה"ס לכדורגל  |  הצטרף לרשימת תפוצה  |  צור קשר  
 
 
 
 

עמותת החוג הכחול ע"ש שלומי וורצל (ע.ר.) ע"י אבי דולמן ("העמותה") הנה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט של מחלקת הנוער הפועל פתח-תקוה: www.hptnoar.org.il ("האתר") השימוש באתר ובתכנים המוצגים כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ("תנאי השימוש"). עליך לקרוא את תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר. השימוש באתר ו/או בתוכניהם מעיד על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי שימוש אלו ולקיימם במלואם. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר, מכל הורדה של מידע. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת העמותה מראש ובכתב הינו אסור. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו בלבד הינו לצרכיי נוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכל רכיב או חלק שלו, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, הסימנים והסמלים המסחריים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושה של העמותה בלבד, או של צדדים שלישיים אשר נתנו לחברה הסכמה לשימוש בקניינם הרוחני. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר והאפליקציה, בסיסי הנתונים בו, שם המתחם, התכנים המופיעים בו, קוד המחשב, העיצוב הגרפי, בסיסי הנתונים, הטקסט, הגרפיקות, הסמלים, קטעי וידאו, תמונות וכיו”ב וכל פרט אחר הקשור בהקמתם והפעלתם של האתר ו/או האפליקציה. כל זכויות הקניין הרוחני וכל יתר הזכויות באתר (לרבות ומבלי להגביל, זכויות בסימני ושמות המסחר, בזכויות היוצרים ובזכויות המוסריות) (להלן: "הקניין הרוחני") כל חלק שלהם וכל חומר המתייחס אליהם, במישרין או בעקיפין, לרבות ומבלי לגרוע המוניטין, תוצרי הפיתוח, התאמות ושינויים, וכיו"ב, בין אם הושלמו ובין שלא הושלמו ו/או כל חומר אחר, בין שהם כתובים ו/או מודפסים ו/או רשומים ו/או אגורים ובין אם לאו, הינם ויישארו קניינה ורכושה הבלעדי של העמותה. הנך מצהיר ומסכים שתנאי שימוש אלו זה ו/או השימוש באתר לא יקנה להם או למי מטעמך כל זכות קניינית או כל זכות אחרת בזכויות הקניין הרוחני של החברה או שימוש בו, שינויו, יישומו, ניצולו ומסחורו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר(לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) באופן דיגיטלי או בכל אמצעי אחר, בלא קבלת רשותה המפורשת של העמותה מראש ובכתב. למען הספק ספק, אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתרו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בהם לצורך הצגתם באתר אינטרנט, באפליקציה או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן) ואין להשתמש בצילומים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ללא הסדרת זכויות היוצרים וקבלת אישור מראש ובכתב מהעמותה. לא ניתנת לך זכות, במפורש או במשתמע, השתק או אחרת, כל זכות שימוש או רישיון לגבי אף חלק מהקניין הרוחני.

 
 
>
חדשות
מגזין
נושאי תפקידים
קבוצות מח' הנוער
ביה"ס לכדורגל
אודות
נוער עולם
בריאות, תזונה ותרבות כדורגל
לו"ז ונהלים
עונות קודמות